top of page

הלכות התעמלות וריצה בשבת

אסרו חכמים להשמש בתרופה בשבת, גזירה שמא ישחק סממנים (מלאכת טוחן).

מטעם זה, אסור להתעמל או לעשות מסז', באו

פן שיתייגע ויזיע, שהזיעה היא סוג של רפואה. אבל בנחת מותר.

לפיכך, הצריך להתעמל לבריאותו, מותר בשבת, אך לא באופן שיגיע לידיזיעה,. וכן מותר לעשות מסז' לרפואה בנחת.

חולה-שאין בו סכנה (הסובל מאד מכאבים), או שיש סכנת פגיעה באבר- שמותר מו הדין ברפואות, מותר להתעמל וכיו"ב,ף ואע"פ שמתייגע ומזיע.

הבריא, מותר להתעמל או לעשות מסז' בשבת, כדרך הבריאין, להנאתו, ואף שמתייגע ומזיע. (ושמעתי מהרב רבינוביץ שליט"א שאף לעשות תרגילים בחדר כושר, אך שבכל אלה לא ילבש בגדי אימון הרגיל בחול).

"וכבדתו מעשות דרכיך" (ישעיה נח,יג), שלא יהא הילוכך בשבת כבחול, וע"כ אסרו חכמים לרוץ, אלא לדבר מצוה. ומ"מ, לרוץ להנאתו, לשמירה על כושר, או כדי לראות דבר שמתענג בו, מותר, ואע"פ שמתייגע ומזיע (ואפשר דגם זה עונג שבת).

המאמרים הבאים
כל המאמרים
bottom of page