top of page

פינת ההלכה- דיני שבע ברכות

שאלה: האם מברכים "שבע ברכות" רק בנכחות החתן והכלה?

תשובה:

  1. למעשה, מברכין שבע ברכות בכל מקום שהחתן והכלה נמצאים, ואפילו החתן לבדו, ובפרט בזמנינו שאין מקום קבוע לשמחה, ואדרבא בבית הזוג אין נמצאים כלל.

  2. נתקבצו אנשים לסעודת שבע ברכות, אך בשל תקלה החתן והכלה ולא הגיעו, וק"ו אם סעדו עמהם, אך נאלצו לצאת לפני שבירכו ברכת המזון, נראה שהמסובין צריכין לברך שבע ברכות.

המאמרים הבאים
כל המאמרים
bottom of page