top of page

הלכות רחיצה במים בשבת

"בתחילה היו רוחצין (בשבת), ב[מים] חמין שהוחמו מערב שבת, התחילו הבלנין להחם חמין בשבת, אסרו להן את החמין וכו' " (מסכת שבת מ: ). וכתב רבינו הרמב"ם (שבת פכ"ב ה"ב):"מפני מה אסרו חכמים להכנס במרחץ בשבת, מפני הבלנין שהיו מחימין מים בשבת ואומרים מערב שבת הוחמו, לפיכך גזרו שלא יכנס אדם למרחץ בשבת, אפילו להזיע, וגזרו שלא ישתטף אדם כל גופו בחמין, ואפילו הוחמו מערב שבת, אבל פניו ידיו ורגליו (או שימושים אחרים כגון שטיפת כלים וכיו"ב), מותר".

לפי האמור לעיל, אסור לשטוף כל גופו במים חמים בשבת, אף שהוחמו מערב שבת, וכן אסור להיכנס לסאונה להזיע, אף שכבר נותקה מהחשמל, וה"ה שאסור להכנס כל גופו למים חמים טבעיים (חמי טבריה וכיו"ב), אם הם בכלי או במקום מקורה, אבל כשהם בקרקע ובמקום גלוי מותר. (וה"ה דמותר לטבול במקווה מחומם, דגזרו רק על הרחיצה, והבו דלא לוסיף עלה).

דוד חימום ("בויילר) - כשמחממים מים בדוד חימום ("בויילר"), יש להזהר מלפתוח ברז מים חמים בשבת - אע"פ שכיבו הדוד לפני כניסת שבת - כל זמן שהמים חמים ("יד סולדת"-כ40 מעלות), מפני שמים קרים נכנסים לתוך מי הדוד החמים ומתבשלים בתוכם. אבל אם אין המים חמים כהנ"ל, אע"פ שאסור לרחוץ בהם כל גופו, מותר להשתמש בהם לרחיצת ידיים, שטיפת כלים ושאר שימושים.

מערכת לחימום מים מהיר - יש לנתק לפני כניסת שבת, מפני שכל פתיחת ידית המים החמים, מפעילה את המערכת וגורמת לאיסור (הבערה) – לפיכך, בבתי מלון (שם המערכת ממשיכה לפעול גם בשבת), אסור לגמרי להפעיל ידית ברז מים החמים בשבת .

מותר לרחוץ כל גופו במים צוננים בשבת (כן משמע בתלמוד,ברמב"ם ובשו"ע. (אמנם פוסקי אשכנז החמירו אף בזה מחששות שונים (משנה ברורה או"ח שכ"ו סקכ"א), ומ"מ במקום צורך, כגון בימים חמים מאד, גם גדולי פוסקי אשכנז התירו – אגרות משה, דבר חברון ועוד).

גזרו חכמים לאסור בישול בתולדות האור (כגון שבישלו בסיר ריק רותח, אחר שהורידוהו מן האש), כדי שלא יבואו לטעות ולבשל באור עצמו, וכן גזרו על תולדות חמה כנ"ל, אבל לבשל בחמה ממש לא גזרו (רש"י: שאין זה דרך בישול). לפיכך מותר לבשל ביצה במחבת המונח בשמש, אבל אם הניחו בצל או הכניסו לבית אסור, דהוי תולדות חמה (רמב"ם שם פ"ט ה"ב-ג, פכ"ב ה,ט).

דוד שמש – שהמים מתחממים תו"כ זרימתם בצינורות ה"קולט", יש שרצו להחשיבם כתולדות חמה, שהרי השמש מחממת את הצינורות, והם מחממים את המים, ולפיכך אסרו שימוש בדוד שמש בשבת. אך רוב גדולי הפוסקים סוברים שדינו כחמי חמה, מפני שהצינורות עשויים ממוליך טוב, שיתרונו/טבעו להגיב במהירות לסביבה, וא"כ יוצא שהמים מתחממים ישירות מקרני השמש, ומעוד טעמים אחרים (שו"ת הר צבי, הגר"י קאפח, ציץ אליעזר, יביע אומר דבר חברון ועוד), לפיכך מותר להשתמש במים אילו, ואפילו הוחמו בשבת, לרחיצת כל גופו ולשאר שימושים.

המאמרים הבאים
כל המאמרים
bottom of page